Bestämmelser

Bestämmelser för Ryssby-Åby älgskötselområde

Är gällande för de jaktlag som genom “Avtal om samgående i älgskötselområde” anslutit sina jaktområden till älgskötselområdet.

Namn, beslutande organ och säte.

 • 1.
  Älgskötselområdets namn skall vara Ryssby-Åby älgskötselområde.
 • 2.
  Beslutande organ inom älgskötselområdet är Älgmötet, förberedande Älgmöte, extra Älgmöte och styrelsen.
 • 3.
  Styrelsen har sitt säte i Tombo.
 • 4.
  Älgskötselområdets verksamhets- och räkenskapsperiod skall omfatta tiden 1/7-30/6 (jaktår).

Ändamål.

 • 5.
  Ändamålet med älgskötselområdet är att tillvarata de anslutna jaktlagens intressen för god älgvård och att i samverkan med markägarna skapa en älgstam i balans genom en beskattning av den enligt den upprättade skötselplanen.

Älgmöte.

 • 6.
  Älgmöte skall hållas årligen under augusti månad.
  Som förberedelse för ordinarie Älgmöte skall senast under maj månad ett förberedande Älgmöte hållas.
  Båda mötena består av ombud från de anslutna jaktlagen. Varje jaktlag äger vid älgmöten en röst för varje påbörjat 400-tal hektar mark som jaktlaget disponerar inom älgskötselområdet.

Varje medlem i något av de i älgskötselområdet ingående jaktlagen har rätt att närvara vid Älgmötet med yttrande- och förslagsrätt.

Person som äger till älgskötselområdet ansluten mark, men som inte är jakträttshavare, har rätt att närvara vid Älgmöte med yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör områdets älgskötselplan.

Omröstning sker öppet. Val skall dock ske med slutna sedlar om någon begär det. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om han/hon inte har rösträtt avgörs frågan genom lottning. Detsamma gäller vid lika röstetal vid val.

Extra Älgmöte hålls om styrelsen finner det nödvändigt eller om en majoritet av de i älgskötselområdet ingående jaktlagen begär det hos styrelsen.

Extra Älgmöte kan endast behandla de ärenden som föranlett dess inkallande.

Kallelse till Älgmöte, förberedande Älgmöte och extra Älgmöte sker genom styrelsens försorg senast 14 dagar före mötet genom utskick via e-post till företrädarna för de jaktlag som ingår i älgskötselområdet.

OBS: Det är respektive jaktledares ansvar att svara för rätt e-postadress är lämnad till styrelsen.

På dagordningen till förberedande Älgmöte skall förekomma;

 1. Val av ordförande och sekreterare samt två personer att jämte ordförande justera protokollet.
 2. Justering av röstlängd.
 3. Fråga om kallelsen skett på rätt sätt.
 4. Fråga om anslutning av nya jaktlag nya jaktlag.
 5. Fråga om älgskötselplan.
 6. Frågor som inte kan anstå till ordinarie Älgmöte.

 

På dagordningen för Älgmöte skall förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
 2. Justering av röstlängd.
 3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av tio ledamöter i styrelsen varav två stycken ska vara markägarrepresentanter och åtta jägarrepresentanter.
 10. Val av en av ledamöterna i styrelsen till älgskötselområdets och styrelsens ordförande.
 11. Val av två revisorer och två suppleanter.
 12. Val av valberedning.
 13. Anmälan om förändringar av älgskötselområdets eller av något i detta ingående jaktområdes omfattning.
 14. Beslut om det antal älgar (vuxna och kalvar) som skall fällas och fördelning av dessa mellan de i älgskötselområdet ingående jaktlagen samt fastställande av ev. reservkvot.
 15. Regler för älgjakten utöver de i §8 angivna.
 16. Praktiskt älgvårdsarbete, älginventeringar och skadeförebyggande åtgärder.
 17. Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder.
 18. Övriga frågor.

Motion

 • 7.

Förslag till beslut som medlem vill att ordinarie älgmöte ska ta ställning till skall vara styrelsen till handa som motion senast 30 juni.

Inkommen motion ska tillsammans med styrelsens yttrande bifogas kallelse till ordinarie älgmöte.

Om styrelsen föreslår ändringar av tidigare års beslut som blir kända först efter motionstidens utgång ska medlem som vill framföra ett motförslag göra detta skriftligt till styrelsen senast en vecka före ordinarie älgmöte.

Motförslag till styrelsens förslag till förberedande älgmöte ska medlem lämna skriftligt till styrelsen senast en vecka före förberedande älgmöte.

I frågor som rör områdets älgskötselplan gäller ovanstående även person som äger eller på annat sätt företräder mark inom älgskötselområdet, men som inte är jakträttshavare.

Styrelse

 • 8.
  När Älgmötet inte är samlat fattar styrelsen beslut som rör älgskötselområdet. Styrelsen är inför Älgmötet ansvarig för sin förvaltning.

Styrelsen består av ordförande och övriga ledamöter, valda av Älgmötet.

Ordföranden väljs för en tid av ett år.

Antalet av Älgmötet valda ledamöter skall vara tio, vilka väljs för två år med fem ledamöter vart annat år.

Valbar till styrelsen är person med jakträtt på älg/medlem i jaktlag inom älgskötselområdet eller när det gäller markägarrepresentanterna, person som äger eller på annat sätt företräder mark inom älgskötselområdet.

Styrelsen är beslutsför, då kallelse utgått i den ordning styrelsen beslutat på det sammanträde som hålls närmast efter ordinarie Älgmöte samt minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Vid konstituerande sammanträde efter ordinarie Älgmöte utser styrelsen bland ledamöterna vice ordförande samt sekreterare och kassör.

Det åligger styrelsen:

att fortlöpande föra förteckning över förändringar i jaktmarksinnehav samt hålla karta över älgskötselområdet aktuell med gränser för de anslutna jaktlagens områden inritade.

att hos länsstyrelsen begära ny registrering av älgskötselområdet om ändring sker av områdets omfattning.

att tillställa jaktledarna kopia av beslut om älgtilldelning.

att noga följa älgstammens utveckling och vara uppmärksam på andra förhållanden som skall påverka avskjutningen inom området.

att före varje Älgmöte upprätta och inför Älgmötet framlägga förslag till avskjutning, och regler för jakten.

att till Älgmötet avge yttrande över inkomna ansökningar från jaktlag om anslutning till älgskötselområdet.

att till Älgmötet inkomma med förslag till praktiskt älgvårdsarbete och till skadeförebyggande åtgärder.

att till Älgmötet inkomma med förslag till avgifter.

att till länsstyrelsen insända uppgift om jaktresultat och inbetala avgifter.

att svara för älgobsinventeringen.

att utse en ledamot som skall medverka i det lokala samrådet vid ev. kallelse

att fastställa vilket statistikmaterial som skall insamlas (t ex underkäkar)

att i övrigt fullgöra de uppgifter om vilka Älgmötet kan fatta beslut.

Föreskrifter för älgjakten.

9.
1. Jakten inom älgskötselområdet bedrivs i jaktlag. Inom varje jaktlags område skall jakten ske som om jaktområdet utgjorde eget licensområde. Detta utgör dock inget hinder för samjakt mellan angränsande jaktlag. Alla berörda jaktlag skall ha egen tilldelning kvar när samjaktsdagen inleds. Vid sådan samjakt skall fällda älgar fördelas mellan de samjagande jaktlagen på sätt som de kommit överens om.

 1. Jaktområden som ingår i älgskötselområdet och där jägarna till väsentlig del utgörs av samma personer skall vara registrerade som ett jaktlag.
 2. Jaktledare skall utses inom varje jaktlag. Denne övertar företrädarens för älgskötselområdet skyldigheter vad gäller jaktens genomförande inom det egna jaktlaget (se Jaktkungörelsen).
 3. Det ankommer på varje jaktlag att till styrelsen senast 5 juli anmäla förändringar i markinnehav inom älgskötselområdet skriftligt, samt att hålla fastighetsförteckning aktuell. Vidare skall byte av jaktledare/kontaktperson anmälas omgående till styrelsen.
 4. Det ankommer på varje jaktlag att vid över- eller felskjutning, utan dröjsmål, inkomma till styrelsen med rapport för att ev. regleringar skall kunna göras.

6.  Jaktledarna skall, inom max 30 minuter efter älg fällts, eller påskjutits, rapportera  detta på det sätt som meddelas av styrelsen.

Avgiften för fälld älg skall betalas på det sätt som meddelats av styrelsen.

 1. Det åvilar jaktledarna att till styrelsen senast 7 dagar efter observationsperiodens utgång överlämna älgobsrapport. Det görs i Vilth genom att logga in och välja ”viltobs”.
 2. Det åvilar jaktledarna att senast två veckor efter avslutad jakt leverera valt statistikmaterial (t ex underkäke), i överenskommit skick, till en av styrelsen utsedd person.
 3. Sanktioner. Vid försena inbetalningar av årsavgift och fällavgift, samt vid försenad inlämning av käkar och rapportering av Älg-obs, kommer en påminnelse att sändas till det felande jaktlaget. Om åtgärd inte sker inom 14 dagar efter påminnelse, kommer följande sanktioner att genomföras:
 • För varje försenad uppgift kommer det felande jaktlagets tilldelning för nästkommande jaktsäsong att minskas med ett vuxet djur.
 • För jaktlag med flerårstilldelning minskas tilldelningen med ett av kvarvarande djur per försening i första hand vuxen älg.
 • För jaktlag som trots påminnelse inte betalar avgifter eller inlämnar uppgifter eller vid upprepade förseningar, kan styrelsen föreslå Älgmötet att utesluta det felande jaktlaget från Älgskötselområdet.

Avskjutningsrapportering

 • 10.
  Det åvilar jaktledarna att senast 30 juni inrapportera all avskjutning på det egna jaktområdet. Detta sker i första hand genom Vilth. Det finns även möjlighet att skicka en blankett till styrelsen som sedan sammanställer och rapporterar vidare det totala resultatet.

Utträde ur älgskötselområdet.

 • 11.
  Jaktlag som önskar utträda ur älgskötselområdet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast den 31 december.

Anslutning till älgskötselområdet.

 • 12.
  Mark som önskas anslutas till älgskötselområdet, skall anmälas till styrelsen skriftligt, senast 10 januari det året anslutningen avser. Fråga om anslutning prövas av förberedande Älgmötet.

Uteslutning ur älgskötselområdet.

 • 13.
  Älgmöte får besluta om uteslutning av jaktlag/ jakträttshavare som överträder grundläggande bestämmelser för älgskötselområdet eller av Älgmötet fattade beslut eller bryter mot författning avseende vilt, jakt eller vapen.

Ekonomi.

 • 14.
  För täckande av administrationskostnader och kostnader för skadeförebyggande åtgärder och andra kostnader som hänger samman med skötseln av älgstammen inom området får Älgmöte besluta om att jaktlagen skall erlägga viss avgift.

Ändring av bestämmelserna för älgskötselområdet.

 • 15.
  Beslut om ändring av dessa bestämmelser fattas på Älgmöte. Beslut om ändring är giltigt endast om det erhållit minst två tredjedelar(2/3) av antalet vid Älgmöte avgivna röster.

Upplösning av älgskötselområdet.

 • 16.
  Beslut om upplösning av älgskötselområdet kan fattas av Älgmöte. Om älgskötselområdet skall upplösas till följd av sådant beslut, varvid för beslut om upplösning krävs att förslaget erhållit minst två tredjedelar (2/3) av antalet vid Älgmöte avgivna röster, eller på grund av att så många jaktlag utträtt ur området att området inte längre uppfyller kraven för ett älgskötselområde, skall med behållna tillgångar förfaras på sätt som beslutas av Älgmöte