Jakttider & Regler

Regler 2018 i pdf. för utskrift.

Regler för älgjakten 2018 -2019 i Ryssby-Åby älgskötselområde

  1. Tillåtna djur

 

a.   Samtliga tjurar

b.   Ensamma hondjur

c.    En av dubbelkalvar är lovliga de första två veckorna, dvs under 2018 från och med den 8 oktober till och med den 21 oktober, därefter är samtliga kalvar lovliga.

d.   Med början måndagen i den tredje älgjakts veckan, dvs under 2018 från och med den 22 oktober är samtliga hondjur lovliga, om inte hondjursjakten redan är avlyst. Dock ska kalv alltid fällas före kon.

e.   Om samtliga tilldelade hondjur är fällda före jaktdagens slut 21 oktober 2018 blir samtliga kalvar lovliga från och med att hondjursjakten avlysts.

 

Särskilda regler för tjuravskjutning

a.   Inget jaktlag får skjuta mer än 1 tjur per år

b.   Inget jaktlag får under de första 45 dagarna av älgjakten, med undantag för jaktlag med minst 1450 ha, skjuta mer än 1 tjur under en tvåårsperiod.

 

2.Jakttidens längd a.   Jakttiden för älgjakt är 2018/2019 från och med den 8 oktober 2018 till och med den 31 januari 2019

b.   Jakttiden för vuxna delas in i två perioder med en paus på två dagar mellan perioderna. Den första perioden omfattar 45 dagar räknat från älgjaktens början, dvs under 2018 från och med måndagen den 8 oktober till och med den onsdagen 21 november. Därefter blir det två dagars uppehåll för jakten på vuxna älgar. Vuxenjakten startar sedan om första lördagen efter uppehållet, dvs under 2018 lördagen den 24 november.

Kommentar: Skälet till uppehållet är att jaktlag med egen tilldelning har 45 dagar på sig att skjuta dessa (se nedan under tilldelning). Därefter läggs eventuellt kvarvarande vuxna älgar enligt älgskötselplanen i en ny pott. För att klara detta administrativt och få ut informationen till jaktlagen samt möjliggöra för så många jägare som möjligt att delta i denna omstart av vuxenjakten så läggs omstarten den första lördagen efter den första 45 dagarsperioden.

Jakten avlyses för respektive djurslag (tjur, hondjur och kalv) när bestämd kvot är uppfylld för respektive djurslag. Styrelsen kan vid behov avlysa jakten tidigare. Information om avlysning kommer att meddelas via SMS till jaktledaren och gäller från den tidpunkt SMS:et är skickat.

3. Avslutande Avlysningsjakt på de vuxna som inte är skjutna efter den första 45 dagarsperioden. a.   Samtliga vuxna älgar som enligt älgskötselplanen ska skjutas och som inte är skjutna efter 45 dagar läggs i en pott som får skjutas i en avlysningsjakt som inleds lördagen den 7:e älgjakts veckan vilken 2018 infaller den 24 november.

b.   Samtliga jaktlag, med undantag för jaktlag med tvåårstilldelning och som har skjutit sin vuxna under perioden, får skjuta max 1 vuxen i denna avlysningsjakt. Dock totalt max en tjur per år och jaktlag.

c.    Information om en eventuell avslutande avlysningsjakt med början lördagen den 24 november sker via Vilth och med SMS till jaktledarna.

 

4. Totalram Enligt skötselplan

 

5. Tilldelning a. Vid tilldelning räknas jaktlagens hela landareal. Dock kan styrelsen för jaktlag med en mycket hög andel åkermark och som ligger nära en arealgräns mellan två tilldelningsgrupper flytta dessa från en tilldelningsgrupp till en lägre grupp. För 2018 är det inget jaktlag som berörs.

 

b. Tilldelningsgrupper

· Grupp 1, jaktlag med 1450 ha eller mer.

· Grupp 2, jaktlag med mellan 725 och 1449 ha

· Grupp 3, jaktlag med mellan 300 och 724 ha

· Grupp 4, jaktlag med mindre än 300 ha

 

c. Tilldelning till jaktlag i grupp 1 (från 1450 ha och uppåt)

*  Två egna vuxna älgar årligen varav en tjur och ett hondjur under 45 dagar. Under 2018 är det ett jaktlag i denna grupp.

*  Fri kalvjakt

d. Tilldelning till jaktlag i grupp 2 (mellan 725 och 1449 ha)

*  En egen vuxen älg årligen under 45 dagar. Dessa jaktlag får under en tvåårsperiod tilldelat en tjur och ett hondjur men med ett årligt bestämt kön. Första året lottas vilka av dessa jaktlag som får skjuta tjur respektive hondjur. Andra året får de som haft tjur tilldelad första året skjuta hondjur och tvärtom. Därefter rullar det på. Under 2018 uppgår gruppens tilldelning till 13 vuxna varav 6 tjurar och 7 hondjur.

*  Fri kalvjakt

e. Tilldelning till jaktlag i grupp 3 (mellan 300 och 724 ha)

*  Möjlighet att skjuta en vuxen älg årligen i avlysningsjakt under 45 dagar. Grupperna 3 och 4 får en gemensam pott vuxna med både tjurar och hondjur. Under 2018 kommer den gemensamma potten att uppgå till 12 vuxna varav 6 tjurar och 6 hondjur

*  Fri kalvjakt

 

f. Tilldelning till jaktlag i grupp 4 (under 300 ha)

Möjlighet att skjuta en vuxen älg under två år i avlysningsjakt under 45 dagar. Jaktlaget väljer vilket år det vuxna djuret ska fällas.

*  Grupperna 3 och 4 får en gemensam pott vuxna med både tjurar och hondjur. Under 2018 kommer den gemensamma potten att uppgå till 12 vuxna varav 6 tjurar och 6 hondjur

*  Två kalvar årligen

Tilldelning för enskilda jaktlag finns angivet i dokument, ”Tilldelning 2018 ”.

Styrelsen kan vid behov avblåsa jakten i hela älgskötselområdet för ett eller båda könen samt även för kalv om det behövs för att uppfylla avskjutningsmålen i älgskötselplanen och Naturvårdsverkets föreskrifter, då kan berörda jaktlag kompenseras kommande år.

6. Felskjutning Som felskjutning betraktas alla fall när ett djur fälls som inte är tillåtet enligt punkterna 1, 2 och 3 överst i detta dokument inkl. djur som fälls mer än 30 minuter efter att jakten är avlyst för det aktuella djurslaget. Felskjutning är det också när jaktlag med könsbestämd tilldelning skjuter vuxet djur av fel kön.

Alla fall av felskjutning innebär att hela älgen inkl. ev. troféer tillfaller Ryssby-Åby Älgskötselområde och skall, tillsammans med samtliga röda organ, på berört jaktlags bekostnad transporteras till Tvärskogs vilthandel.

Styrelsen skall omgående informeras. Djuret ska avräknas från jaktlagets tilldelning.
Styrelsen har möjlighet att justera tilldelningen till kommande jaktår för felskjutande jaktlag.

Ryssby-Åby Älgskötselområde betalar fällavgiften men jaktlaget betalar ev. besiktningskostnader.

Om djuret pga. dålig hygien vid tillvaratagandet, eller på annat sätt blir kasserat, eller nerklassat av skäl som jaktlaget kunde ha påverkat, skall det berörda jaktlaget betala in en summa, som motsvarar vad Tvärskogs Vilthandel hade betalat för ett felfritt djur, till Ryssby-Åby älgskötselområde. Djur som ej levererats till Tvärskogs vilthandel, debiteras med uppskattade dubbla värdet.

 

Definition av felskjutning när det gäller älgko med mjölk i juvret: Älgko med mjölk i juvret som fälls betraktas som felskjutning endast om kalven observeras vid skottplatsen före att kon skjutits eller inom 30 minuter efter det att kon skjutits.

 

7.Överskjutning av vid tillfället tillåtet djur enligt punkterna 1, 2 och 3

 

Vid överskjutning, dvs ett djur för mycket eller ett tillåtet vuxet djur istället för kalv skjuts, behandlas det på samma sätt som en felskjutning. Se pkt. 6.
8. Skadeskjutning/påskjutning Om skadeskjutning/påskjutning av tillåten älg inträffar och det påskjutna djuret går in på annans mark inom Ryssby-Åby Älgskötselområde skall berört jaktlag kontaktas av det påskjutande jaktlaget. Vem som tillgodoräknar sig älgen löser berörda jaktlag antingen inbördes genom överenskommelse, eller genom Jaktlagen § 10.

För att få tillgodogöra sig älgen måste jaktlaget ha tilldelning kvar av berört djur.

Det jaktlag som tillgodogör sig älgen betalar fällavgift och rapporterar den fällda älgen.

För påskjuten älg som passerar yttergränsen för Ryssby-Åby Älgskötselområde skall berört jaktlag också kontaktas av det påskjutande jaktlaget. Men i dessa fall gäller att älgen alltid rapporteras och avräknas påskjutande jaktlag. Vill och kan jaktlaget där älgen faller behålla älgen skall detta jaktlag betala fällavgiften.  Kontakta alltid styrelsen. (Faller djuret på ett kalv- eller licensområde där tilldelningen är förbrukad är älgen statens och polisen ska kontaktas).

Om påskjuten älg ej påträffas skall påskjutande jaktlag rapportera detta till styrelsen, samma dag som påskjutningen skett.

Observera att påskjutet djur alltid skall avräknas från tilldelningen.

Med påskjutet djur avses alla djur som det lossats skott mot oavsett träff eller inte.

Fällavgift behöver dock inte betalas om djuret inte påträffas.

Däremot ska berört jaktlag kontakta ordförande inom tre dagar efter påskjutningen och därefter redogöra skriftligt för eftersöket.

9. Samjakt Samjakt får ske mellan jaktlag som gränsar mot varandra. Samtliga deltagande jaktlag måste vid aktuell jaktdags början ha tilldelning kvar på aktuellt djur. Vid sådan jakt skall fällda älgar fördelas mellan de samjagande jaktlagen på sätt som de kommit överens om.

 

10. Älgobs Observationsperioden är de sju första dagarna då jakt bedrivs under de första 30 dagarna från älgjaktens start. Rapporteringen görs i Vilth genom att logga in och välja ”viltobs”.

 

11. Sanktioner Vid försenade inbetalningar av årsavgift och fällavgift, samt vid försenad inlämning av käkar och rapportering av Älg-obs, kommer en påminnelse att sändas till det felande jaktlaget. Om åtgärd inte sker inom 14 dagar efter påminnelse, kommer följande sanktioner att genomföras:

–   För varje försenad uppgift kommer det felande jaktlagets tilldelning för nästkommande jaktsäsong att minskas med ett vuxet djur per försenad uppgift.

–   För jaktlag med flerårstilldelning minskas tilldelningen med ett av kvarvarande djur per försening, i första hand vuxet om det finns kvar.

–   För jaktlag som trots påminnelse inte betalar avgifter eller inlämnar uppgifter eller vid upprepade förseningar, kan styrelsen föreslå Älgmötet att utesluta det felande jaktlaget från Älgskötselområdet.