Jakttider & Regler

På denna sida hittar reglerna för 2021-22 års jakt. 

Här finns reglerna för utskrift.

1. TotalramEnligt skötselplan 30 vuxna och 44 kalvar
2. Tilldelninga. Vid tilldelning räknas jaktlagens hela landareal. Dock kan styrelsen för jaktlag med stora sammanhängande åkerarealer flytta dessa från en tilldelningsgrupp till en lägre grupp. För 2021 är det 2 jaktlag som berörs.  
            
b. Tilldelningsgrupper                                                 
Grupp 0 jaktlag med över 1800 ha.
För 2021 flyttas Stävlö och Ryssbylund till grupp 1 på grund av stora sammanhängande åkerarealer.
Grupp 1, jaktlag med mellan 1200 ha och 1799 ha.
Grupp 2, jaktlag med mellan 600 och 1199 ha.
Grupp 3, jaktlag med mellan 300 och 599 ha.
Grupp 4, jaktlag med mindre än 300 ha.

c. Tilldelning till jaktlag i grupp 1 (mellan 1200 ha och 1799) Två egna vuxna älgar årligen varav en tjur och ett hondjur under 27 dagar. Under 2021 är det 4 jaktlag i denna grupp.   Fri kalvjakt

d. Tilldelning till jaktlag i grupp 2 (mellan 600 och 1199 ha) En egen vuxen älg årligen under 27 dagar. Dessa jaktlag får under en tvåårsperiod tilldelat en tjur och ett hondjur men med ett årligt bestämt kön. I år får de som haft tjur tilldelad förra året skjuta hondjur och tvärtom. Under 2021 uppgår gruppens tilldelning till 14 vuxna varav 7 tjurar och 7 hondjur.
Fri kalvjakt

e. Tilldelning till jaktlag i grupp 3 (mellan 300 och 599 ha) Möjlighet att skjuta en vuxen älg årligen i avlysningsjakt under 27   dagar. Under 2021 kommer potten att uppgå till 7 vuxna varav 3 tjurar och 4 hondjur Fri kalvjakt

f. Tilldelning till jaktlag i grupp 4 (under 300 ha) Två kalvar årligen

Tilldelning för enskilda jaktlag finns angivet i dokument, ”Tilldelning 2021 ”. Styrelsen kan vid behov avblåsa jakten i hela älgskötselområdet för ett eller båda könen samt även för kalv om förutsättningarna så kräver.

3. Tillåtna djur                                                        a. Samtliga tjurar
b. Ensamma hondjur
c. En av dubbelkalvar är lovliga de första 14 dagarna, dvs under 2021 från och med den 8 oktober till och med den 21 oktober, därefter är samtliga kalvar lovliga.
d. Med början fredagen den 22 oktober är samtliga hondjur lovliga, om inte hondjursjakten redan är avlyst. Dock ska kalv alltid fällas före kon.
e. Om samtliga tilldelade hondjur är fällda före jaktdagens slut 21 oktober 2021 blir samtliga kalvar lovliga från och med att hondjursjakten avlysts.  

Särskilda regler för tjuravskjutning
a. Inget jaktlag får skjuta mer än 1 tjur per år
b. Inget jaktlag får under de första 27 dagarna av älgjakten, med undantag för jaktlag med minst 1200 ha, skjuta mer än 1 tjur under en tvåårsperiod.    
4.Delområde understigande 200 haInom jaktlag som består av flera från varandra skilda markområden, får på område understigande 200 ha endast ett vuxet djur fällas i det fall tilldelningen omfattar mer än en vuxen älg.
5.Jakttidens längda. Jakttiden för älgjakt är 2021/2022 från och med 8 oktober2021 till och med den 31 januari 2022

b. Jakttiden för vuxna delas in i två perioder med en paus på två dagar mellan perioderna. Den första perioden omfattar 27 dagar räknat från älgjaktens början, dvs under 2021 från och med fredagen den 8 oktober till och med onsdagen den 3 november. Därefter blir det två dagars uppehåll för jakten på vuxna älgar. Vuxenjakten startar sedan om första lördagen efter uppehållet, dvs under 2021 lördagen den 6 november.

Kommentar: Skälet till uppehållet är att jaktlag med egen tilldelning har 27 dagar på sig att skjuta dessa (se tilldelning). Därefter läggs eventuellt kvarvarande vuxna älgar enligt älgskötselplanen i en ny pott. För att klara detta administrativt och få ut informationen till jaktlagen samt möjliggöra för så många jägare som möjligt att delta i denna omstart av vuxenjakten så läggs omstarten den första lördagen efter den första 27 dagarsperioden.

Jakten avlyses för respektive djurslag (tjur, hondjur och kalv) när bestämd kvot är uppfylld för respektive djurslag. Styrelsen kan vid behov avlysa jakten tidigare. Information om avlysning kommer att meddelas via SMS till jaktledaren och gäller från den tidpunkt SMS:et är skickat eller på annat sätt som styrelsen beslutar.
6. Avslutande avlysningsjakt på de vuxna som inte är skjutna efter den första 27-dagarsperioden.a. Samtliga vuxna älgar som enligt älgskötselplanen ska skjutas och som inte är skjutna efter 27 dagar läggs i en pott som får skjutas i en avlysningsjakt som inleds lördagen den 6 november.

b. Samtliga jaktlag får skjuta max 1 vuxen i denna avlysningsjakt. Dock totalt max en tjur per år och jaktlag.

c. Information om en eventuell avslutande avlysningsjakt med början lördagen den 6 november sker via SMS till jaktledarna.    
7. FelskjutningSom felskjutning betraktas alla fall när ett djurfälls som inte är tillåtet enligt punkterna 2, 3, 4, 5 och 6 överst i detta dokument inkl. djur som fälls mer än 30 minuter efter att jakten är avlyst för det aktuella djurslaget. Felskjutning är det också när jaktlag med könsbestämd tilldelning skjuter vuxet djur av fel kön.           Alla fall av felskjutning innebär att hela älgen inkl. ev. troféer tillfaller Ryssby-Åby Älgskötselområde och skall, tillsammans med samtliga röda organ, på berört jaktlags bekostnad transporteras till Tvärskogs vilthandel. Styrelsen skall omgående informeras. Djuret ska avräknas från jaktlagets tilldelning.
Styrelsen har möjlighet att justera tilldelningen till kommande jaktår för felskjutande jaktlag.                      

Ryssby-Åby Älgskötselområde betalar fällavgiften men jaktlaget betalar ev. besiktningskostnader. Om djuret pga. dålig hygien vid tillvaratagandet, eller på annat sätt blir kasserat, eller nerklassat av skäl som jaktlaget kunde ha påverkat, skall det berörda jaktlaget betala in en summa, som motsvarar vad Tvärskogs Vilthandel hade betalat för ett felfritt djur, till Ryssby-Åby älgskötselområde. Djur som ej levererats till Tvärskogs vilthandel, debiteras med uppskattade dubbla värdet.

Definition av felskjutning när det gäller älgko med mjölk i juvret: Älgko med mjölk i juvret som fälls betraktas som felskjutning endast om kalven observeras vid skottplatsen före att kon skjutits eller inom 30 minuter efter det att kon skjutits.  
8.Överskjutning av vid tillfället tillåtet djur enligt punkterna 1, 2 och 3  Vid överskjutning, dvs ett djur för mycket eller ett tillåtet vuxet djur i stället för kalv skjuts, behandlas det på samma sätt som en felskjutning. Se pkt. 7.
9. Skadeskjutning/påskjutningOm skadeskjutning/påskjutning av tillåten älg inträffar och det påskjutna djuret går in på annans mark inom Ryssby-Åby Älgskötselområde skall berört jaktlag kontaktas av det påskjutande jaktlaget. Vem som tillgodoräknar sig älgen löser berörda jaktlag antingen inbördes genom överenskommelse, eller genom Jaktlagen § 10. För att få tillgodogöra sig älgen måste jaktlaget ha tilldelning kvar av berört djur. Det jaktlag som tillgodogör sig älgen betalar fällavgift och rapporterar den fällda älgen. För påskjuten älg som passerar yttergränsen för Ryssby-Åby Älgskötselområde skall berört jaktlag också kontaktas av det påskjutande jaktlaget. Men i dessa fall gäller att älgen alltid rapporteras och avräknas påskjutande jaktlag. Vill och kan jaktlaget där älgen faller behålla älgen skall detta jaktlag betala fällavgiften.  Kontakta alltid styrelsen. (Faller djuret på ett kalv- eller licensområde där tilldelningen är förbrukad är älgen statens och polisen ska kontaktas).

Om påskjuten älg ej påträffas skall påskjutande jaktlag rapportera detta till styrelsen, samma dag som påskjutningen skett.
Observera att påskjutet djur alltid skall avräknas från tilldelningen.
Med påskjutet djur avses alla djur som det lossats skott mot oavsett träff eller inte om kulan/kulorna ej påträffas mellan skytten och älgen.
Fällavgift behöver dock inte betalas om djuret inte påträffas. Däremot ska berört jaktlag kontakta ordförande inom tre dagar efter påskjutningen och därefter redogöra skriftligt för eftersöket.            
10. SamjaktSamjakt får ske mellan jaktlag som gränsar mot varandra. Samtliga deltagande jaktlag måste vid aktuell jaktdags början ha tilldelning kvar på aktuellt djur. Vid sådan jakt skall fällda älgar fördelas mellan de samjagande jaktlagen på sätt som de kommit överens om.
11. ÄlgobsObservationsperioden är de sju första dagarna då jakt bedrivs under de första 30 dagarna från älgjaktens start. Älgobsen skall rapporteras senast sju dagar efter obsperioden på det sätt som styrelsen meddelar.