Jakttider & Regler

Regler 2017 i pdf. för utskrift.

Regler för älgjakten 2017 -2018 i Ryssby-Åby älgskötselområde

1. Tillåtna djur

 

 Samtliga tjurar

 

Ensamma hondjur.

 

En av dubbelkalvar t.o.m. 29 oktober, därefter är samtliga kalvar lovliga. Om hondjursjakten avlyses före jaktdagens slut 29 oktober blir samtliga kalvar lovliga från och med att hondjursjakten avlysts.

2.Jakttidens längd Tillåtna vuxna tjurar, 70 dagar dvs. fr.o.m. den 9 oktober t o m den 17 december 2017.

Ensamma vuxna hondjur lovliga 9 oktober t.o.m. 29 oktober 2017.

Tillåtna kalvar, 9 oktober t.o.m. 31 januari 2018. Avlysningsjakt tillämpas varför de verkliga jakttiderna kan bli kortare.

 

Jakten avlyses för respektive djurslag (tjur, hondjur och kalv) när bestämd kvot är uppfylld för respektive djurslag. För vuxna tjurar respektive vuxna hondjur är kvoten lika med avskjutningsmålet enligt älgskötselplanen minus en älg. Information om avlysning kommer att meddelas via SMS till jaktledaren och gäller från den tidpunkt SMS:et är skickat.

Eftersom avskjutningen i den fastställda skötselplanen måste följas med en tolerans på plus minus 10 %, har styrelsen vid behov även möjlighet att förlänga jakttiden. (Gäller dock inte kalv)

Information om eventuell förlängning av jakttiden kommer att meddelas på skötselområdets hemsida samt via SMS till jaktledarna.

 

3. Byte av

tilldelat vuxet

djur

 

Samtliga jaktlag som har rätt att skjuta vuxet djur innevarande år har rätt att byta tilldelat vuxet djur mot två kalvar t.o.m. 31 januari. Detta gäller även jaktlag med två- eller treårstilldelning.
4. Tilldelningsprinciper för jaktlag som inte erhåller ett vuxet djur årligen a. Jaktlag med en areal från 151 ha t.o.m. 300 ha:

– Tilldelning av ett vuxet djur samt en kalv för en period av två år.

b. Jaktlag med en areal upp t.o.m. 150 ha:

– Tilldelning av ett vuxet djur samt två kalvar för en period av tre år.

För jaktlag med två- och treårstilldelning gäller att endast ett djur får fällas

årligen om inte jaktlaget väljer att byta ut vuxet djur mot två kalvar (se punkt 3 här ovan).

Jaktlaget väljer när det vuxna djuret ska fällas.

 

5. Små kalvar (endast aktuellt för jaktlag som inte har fri tilldelning på kalv) Jaktlag som skjuter kalv som väger under 35 kg behöver inte avräkna den från tilldelningen. Jaktlaget kontaktar Ronny Karlsson för vägning av kalven direkt efter att den är flådd men före att ev. skottrensning genomförs.

 

6. Totalram Enligt skötselplan

 

7. Tilldelning Tilldelning för enskilda jaktlag finns angivet i dokument, ”Tilldelning 2017 ”.
8. Felskjutning Som felskjutning betraktas alla fall när ett djur fälls som inte är tillåtet enligt punkterna 1 och 2 överst på denna sida inkl. djur som fälls mer än 30 minuter efter att jakten är avlyst för det aktuella djurslaget.

Alla fall av felskjutning innebär att hela älgen inkl. ev. troféer tillfaller Ryssby-Åby Älgskötselområde och skall, tillsammans med samtliga röda organ, på berört jaktlags bekostnad transporteras till Tvärskogs vilthandel.

Styrelsen skall omgående informeras. Djuret ska avräknas från jaktlagets tilldelning.
För jaktlag med fri tilldelning minskas till kommande jaktsäsong tilldelningen till tre (3) vuxna djur vid första felskjutning, därefter med ytterligare ett vuxet djur per felskjutning.

Ryssby-Åby Älgskötselområde betalar fällavgiften men jaktlaget betalar ev. besiktningskostnader.

Om djuret pga. dålig hygien vid tillvaratagandet, eller på annat sätt blir kasserat, eller nerklassat av skäl som jaktlaget kunde ha påverkat, skall det berörda jaktlaget betala in en summa, som motsvarar vad Tvärskogs Vilthandel hade betalat för ett felfritt djur, till Ryssby-Åby älgskötselområde. Djur som ej levererats till Tvärskogs vilthandel, debiteras med uppskattade dubbla värdet.

 

9. Överskjutning av vid tillfället tillåtet djur enligt punkterna 1 och 2 överst på denna sida

 

Vid överskjutning, dvs ett djur för mycket eller ett tillåtet vuxet djur istället för kalv skjuts, behandlas det på samma sätt som en felskjutning. Se pkt. 8.
10. Skadeskjutning/påskjutning Om skadeskjutning/påskjutning av tillåten älg inträffar och det påskjutna djuret går in på annans mark inom Ryssby-Åby Älgskötselområde skall berört jaktlag kontaktas av det påskjutande jaktlaget. Vem som tillgodoräknar sig älgen löser berörda jaktlag antingen inbördes genom överenskommelse, eller genom Jaktlagen § 10.

Det jaktlag som tillgodogör sig älgen betalar fällavgift och rapporterar den fällda älgen.

För påskjuten älg som passerar yttergränsen för Ryssby-Åby Älgskötselområde skall berört jaktlag också kontaktas av det påskjutande jaktlaget. Men i dessa fall gäller att älgen alltid rapporteras och avräknas påskjutande jaktlag. Vill och kan jaktlaget där älgen faller behålla älgen skall detta jaktlag betala fällavgiften.  Kontakta alltid styrelsen. (Faller djuret på ett kalv- eller licensområde där tilldelningen är förbrukad är älgen statens och polisen ska kontaktas).

Om påskjuten älg ej påträffas skall påskjutande jaktlag rapportera detta till styrelsen, samma dag som påskjutningen skett.

Observera att påskjutet djur alltid skall avräknas från tilldelningen.

Med påskjutet djur avses alla djur som det lossats skott mot oavsett träff eller inte.

Fällavgift behöver dock inte betalas om djuret inte påträffas.

Däremot ska berört jaktlag kontakta ordförande inom tre dagar efter påskjutningen och därefter redogöra skriftligt för eftersöket.

 

11. Samjakt Samjakt får ske mellan jaktlag som gränsar mot varandra. Samtliga deltagande jaktlag måste vid aktuell jaktdags början ha tilldelning kvar på aktuellt djur. Vid sådan jakt skall fällda älgar fördelas mellan de samjagande jaktlagen på sätt som de kommit överens om.

 

12. Älgobs Observationsperioden är de sju första dagarna då jakt bedrivs under de första 30 dagarna från älgjaktens start. Arbetsblankett och anvisningar finns under Älg på hemsidan.

 

 

13. Sanktioner Vid försena inbetalningar av årsavgift och fällavgift, samt vid försenad inlämning av käkar och rapportering av Älg-obs, kommer en påminnelse att sändas till det felande jaktlaget. Om åtgärd inte sker inom 14 dagar efter påminnelse, kommer följande sanktioner att genomföras:

–   För varje försenad uppgift kommer det felande jaktlagets tilldelning för nästkommande jaktsäsong att minskas med ett vuxet djur per försenad uppgift.

–   För jaktlag med fri tilldelning kommer tilldelningen att begränsas till tre (3) vuxna djur vid första försenade uppgiften, därefter minskning med ytterligare ett vuxet djur per försening.

–   För jaktlag med flerårstilldelning minskas tilldelningen med ett av kvarvarande djur per försening.

–   För jaktlag som trots påminnelse inte betalar avgifter eller inlämnar uppgifter eller vid upprepade förseningar, kan styrelsen föreslå Älgmötet att utesluta det felande jaktlaget från Älgskötselområdet.