Jakttider & Regler

Regler 2020 i pdf. för utskrift.

 

1. Tillåtna djur

 

a.   Samtliga tjurar

b.   Ensamma hondjur

c.    En av dubbelkalvar är lovliga de första två veckorna, dvs under 2020 från och med den 12 oktober till och med den 25 oktober, därefter är samtliga kalvar lovliga.

d.   Med början måndagen i den tredje älgjakts veckan, dvs under 2020 från och med den 26 oktober är samtliga hondjur lovliga, om inte hondjursjakten redan är avlyst. Dock ska kalv alltid fällas före kon.

e.   Om samtliga tilldelade hondjur är fällda före jaktdagens slut 25 oktober 2020 blir samtliga kalvar lovliga från och med att hondjursjakten avlysts.

 

Särskilda regler för tjuravskjutning

a.   Inget jaktlag får skjuta mer än 1 tjur per år

b.   Inget jaktlag får under de första 31 dagarna av älgjakten, med undantag för jaktlag med minst 1450 ha, skjuta mer än 1 tjur under en tvåårsperiod.

2.Jakttidens längd

a.   Jakttiden för älgjakt är 2020/2021 från och med den 12 oktober 2020 till och med den 28 februari 2021.  Under februari endast kalv som ej får jagas med hund.

b.   Jakttiden för vuxna delas in i två perioder med en paus på två dagar mellan perioderna. Den första perioden omfattar 31 dagar räknat från älgjaktens början, dvs under 2020 från och med måndagen den 12 oktober till och med onsdagen den11 november. Därefter blir det två dagars uppehåll för jakten på vuxna älgar. Vuxenjakten startar sedan om första lördagen efter uppehållet, dvs under 2020 lördagen den 14 november.

Kommentar: Skälet till uppehållet är att jaktlag med egen tilldelning har 31 dagar på sig att skjuta dessa (se nedan under tilldelning). Därefter läggs eventuellt kvarvarande vuxna älgar enligt älgskötselplanen i en ny pott. För att klara detta administrativt och få ut informationen till jaktlagen samt möjliggöra för så många jägare som möjligt att delta i denna omstart av vuxenjakten så läggs omstarten den första lördagen efter den första 31 dagarsperioden.

 

Jakten avlyses för respektive djurslag (tjur, hondjur och kalv) när bestämd kvot är uppfylld för respektive djurslag. Styrelsen kan vid behov avlysa jakten tidigare. Information om avlysning kommer att meddelas via SMS till jaktledaren och gäller från den tidpunkt SMS:et är skickat eller på annat sätt som styrelsen beslutar.

3. Avslutande avlysningsjakt på de vuxna som inte är skjutna efter den första 31-dagarsperioden.

a.   Samtliga vuxna älgar som enligt älgskötselplanen ska skjutas och som inte är skjutna efter 31 dagar läggs i en pott som får skjutas i en avlysningsjakt som inleds lördagen den 5:e älgjakts veckan vilken 2020 infaller den 14 november.

b.   Samtliga jaktlag vars areal överstiger 300ha får skjuta max 1 vuxen i denna avlysningsjakt. Dock totalt max en tjur per år och jaktlag.

c.    Information om en eventuell avslutande avlysningsjakt med början lördagen den 14 november sker via SMS till jaktledarna.

4. Totalram

Enligt skötselplan

5. Tilldelning

a. Vid tilldelning räknas jaktlagens hela landareal. Dock kan styrelsen för jaktlag med en mycket hög andel åkermark och som ligger nära en arealgräns mellan två tilldelningsgrupper flytta dessa från en tilldelningsgrupp till en lägre grupp. För 2020 är det inget jaktlag som berörs.

b. Tilldelningsgrupper

· Grupp 1, jaktlag med 1450 ha eller mer.

· Grupp 2, jaktlag med mellan 725 och 1449 ha

· Grupp 3, jaktlag med mellan 300 och 724 ha

· Grupp 4, jaktlag med mindre än 300 ha

c. Tilldelning till jaktlag i grupp 1 (från 1450 ha och uppåt)

§  Två egna vuxna älgar årligen varav en tjur och ett hondjur under 31 dagar. Under 2020 är det två jaktlag i denna grupp.

§  Fri kalvjakt

d.   Tilldelning till jaktlag i grupp 2 (mellan 725 och 1449 ha)

§  En egen vuxen älg årligen under 31 dagar. Dessa jaktlag får under en tvåårsperiod tilldelat en tjur och ett hondjur men med ett årligt bestämt kön. Första året lottades vilka av dessa jaktlag som fick skjuta tjur respektive hondjur. I år får de som haft tjur tilldelad förra året skjuta hondjur och tvärtom. Under 2020 uppgår gruppens tilldelning till 12 vuxna varav 6 tjurar och 6 hondjur.

§  Fri kalvjakt

e.   Tilldelning till jaktlag i grupp 3 (mellan 300 och 724 ha)

§  Möjlighet att skjuta en vuxen älg årligen i avlysningsjakt under 31 dagar. Under 2020 kommer potten att uppgå till 4 vuxna varav 2 tjurar och 2 hondjur

§  Fri kalvjakt

f. Tilldelning till jaktlag i grupp 4 (under 300 ha)

§  Två kalvar årligen

Tilldelning för enskilda jaktlag finns angivet i dokument, ”Tilldelning 2020 ”.

Styrelsen kan vid behov avblåsa i hela älgskötselområdet för ett eller båda könen samt även för kalv om förutsättningarna så kräver.

6. Felskjutning

Som felskjutning betraktas alla fall när ett djurfälls som inte är tillåtet enligt punkterna 1, 2 och 3 överst i detta dokument inkl. djur som fälls mer än 30 minuter efter att jakten är avlyst för det aktuella djurslaget. Felskjutning är det också när jaktlag med könsbestämd tilldelning skjuter vuxet djur av fel kön.          

Alla fall av felskjutning innebär att hela älgen inkl. ev. troféer tillfaller Ryssby-Åby Älgskötselområde och skall, tillsammans med samtliga röda organ, på berört jaktlags bekostnad transporteras till Tvärskogs vilthandel.

Styrelsen skall omgående informeras. Djuret ska avräknas från jaktlagets tilldelning.
Styrelsen har möjlighet att justera tilldelningen till kommande jaktår för felskjutande jaktlag.                      

Ryssby-Åby Älgskötselområde betalar fällavgiften men jaktlaget betalar ev. besiktningskostnader.

Om djuret pga. dålig hygien vid tillvaratagandet, eller på annat sätt blir kasserat, eller nerklassat av skäl som jaktlaget kunde ha påverkat, skall det berörda jaktlaget betala in en summa, som motsvarar vad Tvärskogs Vilthandel hade betalat för ett felfritt djur, till Ryssby-Åby älgskötselområde. Djur som ej levererats till Tvärskogs vilthandel, debiteras med uppskattade dubbla värdet.

Definition av felskjutning när det gäller älgko med mjölk i juvret: Älgko med mjölk i juvret som fälls betraktas som felskjutning endast om kalven observeras vid skottplatsen före att kon skjutits eller inom 30 minuter efter det att kon skjutits.

7.Överskjutning av vid tillfället tillåtet djur enligt punkterna 1, 2 och 3

 

Vid överskjutning, dvs ett djur för mycket eller ett tillåtet vuxet djur istället för kalv skjuts, behandlas det på samma sätt som en felskjutning. Se pkt. 6.

8. Skadeskjutning/påskjutning

Om skadeskjutning/påskjutning av tillåten älg inträffar och det påskjutna djuret går in på annans mark inom Ryssby-Åby Älgskötselområde skall berört jaktlag kontaktas av det påskjutande jaktlaget. Vem som tillgodoräknar sig älgen löser berörda jaktlag antingen inbördes genom överenskommelse, eller genom Jaktlagen § 10.

För att få tillgodogöra sig älgen måste jaktlaget ha tilldelning kvar av berört djur.

Det jaktlag som tillgodogör sig älgen betalar fällavgift och rapporterar den fällda älgen.

För påskjuten älg som passerar yttergränsen för Ryssby-Åby Älgskötselområde skall berört jaktlag också kontaktas av det påskjutande jaktlaget. Men i dessa fall gäller att älgen alltid rapporteras och avräknas påskjutande jaktlag. Vill och kan jaktlaget där älgen faller behålla älgen skall detta jaktlag betala fällavgiften.  Kontakta alltid styrelsen. (Faller djuret på ett kalv- eller licensområde där tilldelningen är förbrukad är älgen statens och polisen ska kontaktas).

Om påskjuten älg ej påträffas skall påskjutande jaktlag rapportera detta till styrelsen, samma dag som påskjutningen skett.

Observera att påskjutet djur alltid skall avräknas från tilldelningen.

Med påskjutet djur avses alla djur som det lossats skott mot oavsett träff eller inte.

Fällavgift behöver dock inte betalas om djuret inte påträffas.

Däremot ska berört jaktlag kontakta ordförande inom tre dagar efter påskjutningen och därefter redogöra skriftligt för eftersöket.            

9. Samjakt

Samjakt får ske mellan jaktlag som gränsar mot varandra. Samtliga deltagande jaktlag måste vid aktuell jaktdags början ha tilldelning kvar på aktuellt djur. Vid sådan jakt skall fällda älgar fördelas mellan de samjagande jaktlagen på sätt som de kommit överens om.

10. Älgobs

Observationsperioden är de sju första dagarna då jakt bedrivs under de första 30 dagarna från älgjaktens start. Älgobsen skall rapporteras senast sju dagar efter obs perioden på det sätt som styrelsen meddelar.