Nyheter

RAPPORTERING AKTUELLT
Älgar:
Rapportera fällda älgar
via respektive jaktlag till, Viltrapport.se

Glöm ej Fällavgifter och Älgkäkar!

Vildsvin: Rapportera
fällda Vildsvin i första
hand via respektive
jaktlag till Viltrapport.se
 • 26 Mars: OBS!! Mötet inställt!! På grund av rådande omständigheter är mötet inställt. Info skall gått ut till samtliga via Viltrapport. Ryssby-Åby älgskötselområde kommer att hålla samrådsmöte torsdag 26 mars kl.19.00 i Förlösa Folkets hus.
 • Föredragningslista-samråd Ryssby-Åby älgskötselområde.
  1. Mötets öppnande
  2. Notering av kallade och närvarande
  3. Val av ordförande och sekreterare
  4. Val av två protokolljusterare
  5. Redovisning av älgobs, avskjutning samt övrig dödlighet
  6. Rapporterade viltolyckor
  7. Bedömning av den nuvarande älgstammen
  8. Skador på gröda
  9. Skada på skog
  10. Förebyggande åtgärder – foderproduktion, viltvård mm.
  11. Målsättning för älgstammens utveckling
  12. Övriga frågor (älg)
  13. Vildsvin, Kronvilt mm.
  14. Avslutning

  Informera markägare och jägare som inte är anslutna till viltrapport. Vi hoppas att det ska gå att genomföra ett möte i dessa coronatider då synpunkterna på mötet ligger till grund för kommande års avskjutningsnivå tillsammans med tillgänglig statistik.

  Agne Persson Ryssby-Åby

 • 3 September: Nu skall samtliga dokument inför Älgjakten vara skickade till jaktledarna. Samtliga dokument finns även i Viltrapport under fliken Dokument och på hemsidan.
 • 30 September: Här hittar du manualer för Viltrapport och kopplingen mot WeHunt. Finns här på hemsidan och under fliken Dokument i Viltrapport. Årets tilldelning kommer att vara synlig i Viltrapport och Wehunt från och med 1/10.
 • 27 Augusti: Kallelse till ÄlgmöteStyrelsen för Ryssby-Åby Älgskötselområde kallar härmed samtliga jaktlag och markägare till ordinarie älgmöte tisdag den 27 augusti 2019 klockan 19.00 i Förlösa Folketshus.  Kallelse har skickats till samtliga jaktledare. Mötesdokumenten finns här.
 • 31 JULI: 

  Vildsvinskväll onsdag 31Juli kl 19.00 i Kåremo Bygdegård. Inbjudan vänder sig till samtliga jägare i älgskötselområdet, samtliga aktiva jordbrukare i området samt markägarna. Vi ber också att ni som får detta, för inbjudan vidare till de markägare på vars marker ni jagar och också till de/den som bedriver jordbruk på era jaktmarker. LRF kommer också att skicka ut en egen inbjudan till sina medlemmar i området, vilket innebär att ni som är LRF-medlemmar kommer att få ytterligare en inbjudan.

  Program, statistik från den gångna säsongen.

  Vildsvinsläget och skadeläget i områdets olika delar där deltagande markägare, jordbrukare och jägare får ge sin syn på läget i sin by, samt diskussion om målsättning för vildsvinsstammens utveckling.

  Aktuella vildsvinsfrågor

  Fika – vi bjuder

  Hur går vi vidare?

  Medverkar gör även Mats Berg från Polisen med aktuell information om viltolyckor samt Markus Gunnarsson från Jägarförbundet med aktuell information.

  Välkomna

  Vildsvinsgruppen i Ryssby-Åby

 • 15 April: Förberedande Älgmöte 2019

  Kallelse till förberedande älgmöte med Ryssby-Åby älgskötselområde måndag 15 april kl.19.00 i Nickebo klubblokal.

  1. Mötets öppnande

  2. Val av ordförande och sekreterare

  3. Val av två personer att jämte mötesordförande justera protokollet

  4. Justering av röstlängd

  5. Fråga om kallelsen skett på rätt sätt

  6. Fråga om anslutning av nya jaktlag

  7. Fråga om älgskötselplan

  8. Mötets avslutande

  Styrelsens förslag på älgskötselplan kommer att publiceras på hemsidan och under dokument på vilth.se senast 1 april.

  Eventuella motförslag skall vara styrelsen tillhanda skriftligen senast 8 april.

  Vi bjuder på fika meddela de markägare och jägare som inte är anslutna till vilth i respektive jaktlag.

  Styrelsen genom Agne Persson

 • Gemensamma Vildsvinsjaktdagar 10 november, 8 december 2018 samt 12 januari 2019.

Vildsvinsgruppen i Ryssby-Åby föreslår jaktlagen att vi vid tre tillfällen den här säsongen samordnar hundjakten efter vildsvin. Tanken är att jaktlagen jagar på sina egna marker, eller tillsammans med grannjaktlag om man kommer överens om det, men genom att det är liv och rörelse i stora delar av skötselområdet kan det även erbjudas skottillfällen på vildsvin som kommit i rörelse från andra jaktlag. Vildsvinsgruppen hoppas därför också att det de här dagarna ska vara okej att skjuta vildsvin för andra hundar än från det egna jaktlaget även om det inte finns särskilda överenskommelser om detta. (Av säkerhetsskäl vid ståndskall bör man dock alltid komma överens mellan berörd hundförare och jaktledaren på marken om vem som ska göra ansmygningen.)

De tillfällen som gruppen föreslår som gemensamma vildsvinsjaktdagar är andra lördagen i november, december och januari, dvs 10 november, 8 december samt 12 januari.

Vildsvinsgruppen vill till sist uppmana jaktlagen att rapportera alla skjutna vildsvin via Vilth och också markera på kartan (geotagga) var de är skjutna.

 • 28 Augusti: Kallelse till Älgmöte. Styrelsen för Ryssby-Åby Älgskötselområde kallar härmed samtliga jaktlag och markägare till ordinarie älgmöte tisdag den 28 augusti 2018 klockan 19.00 i Förlösa folkets hus. Kallelse har skickats till samtliga jaktledare.   Mötesdokumenten finnas här.
 • 21 Augusti: Länsstyrelsen i Kalmar har uppdaterat ”reglerna” kring hundförbudet. En kopia på beslutet hittar man här. Hundförbud 2018-08-21
 • 7 Augusti:  Vildsvinsskador på majsfälten har redan rapporterats. Hjälps åt att informera jägare och markägare för att undvika skador. 
 • 1 Augusti: Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat om Förbud mot att använda hund vid jakt och hundträning efter vildsvin och älg. Mer info hittar ni här.
 • 31 Juli: Inbjudan till årets viktigaste vildsvinsmöte. Ryssby-Åby älgskötselområde och Ryssby-Åby LRF-avdelning anordnar ett möte om det aktuella vildsvinsläget i området med målsättningen att öka samverkan mellan alla parter i vildsvinsjakten/förvaltningen.Tid och plats: tisdagen den 31 juli 2018 kl 19.00 i Kåremo Bygdegård. Vi bjuder på fika. Inbjudan vänder sig till samtliga jägare i älgskötselområdet, samtliga aktiva jordbrukare i området samt markägarna. Vi ber också att ni som får detta, för inbjudan vidare till de markägare på vars marker ni jagar och också till de/den som bedriver jordbruk på era jaktmarker.LRF kommer också att skicka ut en egen inbjudan till sina medlemmar i området, vilket innebär att ni som är LRF-medlemmar kommer att få ytterligare en inbjudan.Program
  • Inledning
  • Statistik från den gångna säsongen
  • Vildsvinsläget och skadeläget i områdets olika delar där deltagande markägare, jordbrukare och jägare får ge sin syn på läget i sin by, samt diskussion om målsättning för vildsvinsstammens utveckling
  • Aktuella vildsvinsfrågor
  • Fika – vi bjuder
  • Hur går vi vidare
  • Prisutdelning av presentkortet på 5000 kr (Ronneby Brunn) som Ryssby-Åby Älgskötselområde och Ryssby-Åby LRF-avdelning lottar ut bland de jaktlag som har rapporterat ett eller flera skjutna vildsvin i Vilth och märkt ut dem på kartan med så kallad geotaggning. Varje rapporterat och geotaggat vildsvin under perioden 1/7 2017 till 30/6 2018 har genererat en lott. Vi som arrangörer överlåter därefter åt jaktlaget att bestämma vem/vilka som ska få presentkortet i jaktlaget.

  Välkomna

  Vildsvinsgruppen i Ryssby-Åby

 • Gemensamma Vildsvinsjaktdagar 10 november, 8 december 2018 samt 12 januari 2019.

Vildsvinsgruppen i Ryssby-Åby föreslår jaktlagen att vi vid tre tillfällen den här säsongen samordnar hundjakten efter vildsvin. Tanken är att jaktlagen jagar på sina egna marker, eller tillsammans med grannjaktlag om man kommer överens om det, men genom att det är liv och rörelse i stora delar av skötselområdet kan det även erbjudas skottillfällen på vildsvin som kommit i rörelse från andra jaktlag. Vildsvinsgruppen hoppas därför också att det de här dagarna ska vara okej att skjuta vildsvin för andra hundar än från det egna jaktlaget även om det inte finns särskilda överenskommelser om detta. (Av säkerhetsskäl vid ståndskall bör man dock alltid komma överens mellan berörd hundförare och jaktledaren på marken om vem som ska göra ansmygningen.)

De tillfällen som gruppen föreslår som gemensamma vildsvinsjaktdagar är andra lördagen i november, december och januari, dvs 10 november, 8 december samt 12 januari.

Vildsvinsgruppen vill till sist uppmana jaktlagen att rapportera alla skjutna vildsvin via Vilth och också markera på kartan (geotagga) var de är skjutna.

 • 13 Mars: Kallelse till förberedande älgmöte samt inbjudan till samrådsmöte med Ryssby-Åby älgskötselområde. Tisdag 13 mars i Förlösa Folketshus kl.19.00. Först kommer vi att ha samrådsmöte där vi går igenom årets jakt samt diskuterar framtiden, där efter kommer vi att genomföra det förberedande älgmötet. Mer info har skickats via Vilth.
 • 11 December: Rapportera skjutna vildsvin i Vilth och vinn en weekend på Ronneby Brunn.

Ryssby-Åby Älgskötselområde och Ryssby-Åby LRF-avdelning lottar tillsammans ut ett presentkort på 5000 Kr (Ronneby Brunn) bland de jaktlag som rapporterar ett eller flera skjutna vildsvin i Vilth och märker ut dem på kartan med så kallad geotaggning. Varje rapporterat och geotaggat vildsvin under perioden 1/7 2017 till 30/6 2018 blir en lott. Ju fler vildsvin jaktlaget skjuter, och som rapporteras, desto mer ökar alltså vinstchanserna för jaktlaget. Hur geotaggning går till finner ni under ”Dokument” i Vilth (även tidigare rapporterat vilt går lätt att geotagga).

Det är också önskvärt att slaktvikten rapporteras i Vilth. Geotaggning och rapportering av slaktvikt går inte att göra i appen utan ni måste vara inloggade på Vilth med t ex dator eller smartphone.

Vinnaren dras under juli månad 2018 med hjälp av en slumptalsgenerator i Excel. Det blir ett specifikt vildsvin som blir vinstlotten.

Vi som arrangörer överlåter därefter åt jaktlaget att bestämma vem/vilka som ska få presentkortet i jaktlaget. Det kan t ex vara rapportören, jägaren som sköt det vinnande vildsvinet, den jägare som skjutit flest vildsvin i jaktlaget under perioden eller någon annan välförtjänt person i jaktlaget.

Ryssby-Åby Älgskötselområde / Ryssby-Åby LRF-avdelning.

 • 4 December: Ett antal stölder/inbrott inom skötselområdet har kommit till styrelsens kännedom. Håll ett extra öga på era jaktstugor, åtelkojor, fritidshus, ekonomibyggnader mm. Vid upptäckta stölder/inbrott skall alltid en Polisanmälan göras via 11414, detta för att kunna binda eventuella misstänkta till flera brott.
 • Fall av hudsår på älgar. Ett antal observationer av älgar med hudsår har rapporterats inom skötselområdet. Vid observationer av älgar med hudsår (gärna med bilder) kontakta styrelsen (för ev. vidarebefordran till SVA). Mer info från SVA om hudsår finns här.

Även upphittade döda älgar skall rapporteras till styrelsen (och bör även dokumenteras med t.ex. mobilkamera för ev. dödsorsak).

 

Avskjutning Vildsvin 1/4 2017 – 31/3 2018