Nyheter

RAPPORTERING AKTUELLT
Älgar:
Rapportera fällda älgar
via respektive jaktlag till, Viltrapport.se

Här hittar ni samtliga dokument inför älgjakten 2021

Vildsvin: Rapportera
fällda Vildsvin i första
hand via respektive
jaktlag till Viltrapport.se
 • Kallelse till Älgmöte Styrelsen för Ryssby-Åby Älgskötselområde kallar härmed samtliga jaktlag och markägare till ordinarie älgmöte måndag den 30 augusti 2021 klockan 19.00 i Förlösa Folketshus.Det utgår en kallelse till jaktledarna samt kallelse via viltrapport till de som är anslutna där, det är ditt ansvar som jaktledare att övriga medlemmar i jaktlaget, samt samtliga markägare blir kallade. Det är också ditt ansvar att dina jägare och markägare är underrättade om vilka frågor som kommer upp på älgmötet.Styrelsen uppmanar jaktlagen att komma med så många medlemmar i jaktlagen och markägare som möjligt. Det är på älgmötet vi bestämmer hur vi vill ha älgförvaltningen. Samtliga medlemmar i jaktlagen har yttrande och förslagsrätt.

  Varje jaktlag har en röst per påbörjat 400-tal hektar och röstning kommer att ske med röstkort. Dessa delas ut vid ankomsten till respektive jaktlag. Var gärna överens innan ni kommer till mötet vem eller vilka som får utöva Er rösträtt. I personvalsfrågor kommer sluten omröstning att genomföras.

  5 motioner angående regler och tilldelning har kommit de finns tillsammans med styrelsens yttrande på hemsidan och i viltrapport.

  Alla handlingar så som tilldelningsförslag, avskjutningsregler mm. kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida www.ryssbyabyaso.se och i viltrapport under dokument av kostnadsskäl kommer inga extra handlingar att finnas på mötet. Bestämmelserna i sin helhet finns också på hemsidan under fliken ”Om oss”.

  På grund av pandemin kommer stolar att sättas ut med avstånd och ingen fika serveras.

  Varmt välkomna!

  Tombo den 1 Augusti 2021

  Agne Persson

  Styrelsens ordförande

 • Inbjudan till samrådsmöte med Ryssby-Åby älgskötselområde. Den 24 mars kl.19.00 kommer vi att genomföra ett digitalt samrådsmöte via Zoom efter som att det inte går att genomföra ett fysiskt möte.Informera de jägare och markägare som inte är anslutna till viltrapport och dela anslutningslänken till dem. Anslut till mötet via länk i utskick.Föredragningslista-samråd Ryssby-Åby älgskötselområde 24 mars 2021
  1. Mötets öppnande
  2. Notering av kallade och närvarande
  3. Val av ordförande och sekreterare
  4. Val av två protokolljusterare
  5. Redovisning av älgobs, avskjutning samt övrig dödlighet
  6. Rapporterade viltolyckor
  7. Bedömning av den nuvarande älgstammen
  8. Skador på gröda
  9. Skada på skog
  10. Förebyggande åtgärder- foderproduktion, viltvård mm.
  • Målsättning för älgstammens utveckling
  • Övriga frågor (älg)
  • Vildsvin, Kronvilt mm.
  • Avslutning

  Styrelsen genom Agne Persson

 • Här hittar du manualer för Viltrapport och kopplingen mot WeHunt. Finns här på hemsidan och under fliken Dokument i Viltrapport. Årets tilldelning kommer att vara synlig i Viltrapport och Wehunt från och med 1/10